Inspraak en beroep

Delen via:   

Ieder die dat wenst kan een zienswijze indienen op de conceptnotitie Reikwijdte en Detail van de milieueffectrapportage. Het bevoegd gezag – de ministers van EZK en BZK – stelt deze notitie uiteindelijk vast.

Tijdens de ter inzage legging de ontwerpbesluiten is inspraak mogelijk op die ontwerpbesluiten en op het concept milieurapport (MER). Dat betekent dat iedereen dan zienswijzen kan geven over alle ontwerpbesluiten en op het concept-MER. De inspraak duurt zes weken.

Na de inspraakprocedure worden de definitieve besluiten en het MER vastgesteld. Tegen deze definitieve besluiten kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook beroep aantekenen vindt plaats gedurende zes weken.
Via deze website wordt met nieuwsberichten aangegeven waar en wanneer inspraak mogelijk is.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.