Kan de verbinding niet ondergronds?
Delen via:   

Nee, om een aantal redenen komt de huidige verbinding niet voor ondergrondse aanleg in aanmerking.

In Nederland en de rest van Europa zijn 380 kV hoogspanningsverbindingen vrijwel overal bovengronds aangelegd op hoogspanningsmasten. Wereldwijd is er nog te weinig kennis en ervaring om dergelijke verbindingen op grote schaal ondergronds aan te leggen (te 'verkabelen'). De rijksoverheid hanteert daarom ook als uitgangspunt dat nieuwe 380 kV verbindingen bovengronds worden aangelegd. In bijzondere gevallen kan daarvan worden afgeweken – met name voor kortere trajecten – maar daar gelden dan wel belangrijke restricties voor.

Los van de beperkte  technische mogelijkheden voor toepassing van ondergrondse 380kV-kabels blijft het zeer ongewenst om kabels op te nemen in verbindingen, die cruciaal zijn voor de stroomvoorziening op landelijk of Europees niveau. De hersteltijd bij storingen van ondergrondse 380 kV kabels is relatief lang (ordegrootte van drie weken) en dat zorgt juist bij cruciale verbindingen voor ongewenste leveringszekerheidsrisico's met mogelijk grote gevolgen. De verbinding Diemen – Lelystad ìs zo'n verbinding, omdat die onderdeel uitmaakt van de landelijke 380kV-ring. Dat is de ruggengraat van de Nederlandse elektriciteitsvoorziening.

De minister van EZK heeft het beleid van TenneT om géén ondergrondse kabel toe te passen in cruciale 380kV-verbindingen in een second opinion laten onderzoeken en kwam tot dezelfde conclusie.