Wat is de procedure?

Delen via:   

Belangrijke projecten via Rijkscoördinatieregeling

Het vergroten van de capaciteit van een 380kV-verbinding is een uitbreiding van het hoogspanningsnet en dat is op grond van de Elektriciteitswet een project van nationaal belang. Op energie-infrastructuurprojecten van nationaal belang is de Rijkscoördinatieregeling van toepassing. Deze regeling is bedoeld om de procedure te versnellen en te stroomlijnen. Zonder dat dit ten koste gaat van de zorgvuldigheid van de besluitvorming en van de mogelijkheden voor inwoners en betrokkenen om hierover hun mening te kunnen geven.

In de Rijkscoördinatieregeling worden de verschillende besluiten (vergunningen en ontheffingen) die voor een project nodig zijn tegelijkertijd en in onderling overleg genomen. Het gaat naast vergunningen en ontheffingen vaak ook om een inpassingsplan van het Rijk. Dit is een ruimtelijk besluit van het Rijk, vergelijkbaar met een bestemmingsplan. Voor dit project is echter geen inpassingsplan nodig, omdat de werkzaamheden in beginsel binnen de bestaande bestemmingsplannen passen.

Minister coördineert de vergunningprocedure

Voor het project Diemen-Lelystad zal de minister van Economische Zaken en Klimaat de vergunningenprocedure coördineren. De betrokken overheden, m.n. gemeenten, blijven verantwoordelijk voor de besluiten (zoals omgevingsvergunningen).
Alle besluiten voor het  project worden in principe tegelijkertijd in ontwerp ter inzage gelegd. De overheden nemen daarna de definitieve besluiten ook weer tegelijkertijd, rekening houdend met ontvangen adviezen en zienswijzen.
TenneT is als initiatiefnemer verantwoordelijk voor de vergunningaanvragen.

Uitzondering: omgevingsvergunning waarbij van het bestemmingsplan wordt afgeweken 

In enkele gevallen passen de voorgenomen werkzaamheden niet helemaal binnen het bestaande bestemmingsplan. Het gaat dan om werkzaamheden aan masten waarvan de hoogte – onbedoeld - niet past binnen de hoogtebeperking die is opgenomen in het bestemmingsplan. De masten stonden er al toen de betreffende bestemmingsplannen werden vastgesteld en het Besluit algemene regels ruimtelijk ordening zorgt ervoor dat de bestaande masten uiteindelijk ook weer correct in de bestemmingsplannen moeten worden opgenomen.

In die zin is er niet zoveel aan de hand, maar in formele zin kan TenneT niet zomaar een reguliere omgevingsvergunning voor bouwen aanvragen voor werkzaamheden aan een mast, die hoger is dan het bestemmingsplan toelaat. TenneT dient dan een omgevingsvergunning aan te vragen, waarbij van het bestemmingsplan wordt afgeweken. Zo'n omgevingsvergunning valt onder de ruimtelijke module van de Rijkscoördinatieregeling en voor die module zijn de ministers van Economische Zaken en Klimaat, respectievelijk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het bevoegd gezag.

Overigens worden deze, bijzondere vergunningaanvragen gewoon betrokken in de coördinatie van de vergunningprocedure. De ontwerp- en definitieve besluiten zullen dus tegelijkertijd met de overige vergunningen ter inzage worden gelegd.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.